tvorba / realizace v architektu��e / Ro��nov pod Radho��t��m, pomn��k Jana Rokyty