tvorba / realizace v architektu��e / Hav����ov, totem